KARAIBY OCZAMI BADACZA

Karaiby oczami badacza

Regulamin sklepu

Przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu sklepu (sprzedaży). Za pośrednictwem strony internetowej https://karaibyoczamibadacza.pl/sklep/ możliwy jest zakup moich materiałów cyfrowych.  Proces zakupu obsługiwany jest przez właściciela strony, paulina@karaibyoczamibadacza.pl woj. MAZOWIECKIE, pow. wołomiński, m. Ząbki, nr 29c, 05-091, poczta Ząbki)

1§ Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, wprowadza się następujące znaczenie poniższych terminów:

 • Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym: karaibyoczamibadacza.pl/sklep
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Materiał cyfrowy  – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał przybiera postać pliku elektronicznego w formacie PDF.
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sprzedawca/Usługodawca  – Karaiby Oczami Badacza
 • Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów.
§2 Zakup Materiału Cyfrowego

1.Zakupu Materiału cyfrowego może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Użytkownik może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiedniego produktu z poziomu podstrony sklepu internetowego. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane konieczne do realizacji zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
5. Dostępne metody płatności to przelew tradycyjny, PayPal i bramka płatności Stripe.
6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży Materiału cyfrowego i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
7. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu/zaksięgowaniu płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.
8. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
9. Zakupiony przez Użytkownika Materiał, opłacony przelewem tradycyjnym dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany”. Usługodawca dokonuje zmiany statusu zamówienia w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu należności. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie Materiału.
10. Link, o którym mowa w ust. 9 nigdy nie wygasa.
11. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
12. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

§3 Korzystanie z Materiału cyfrowego

1.Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader, dostępu do internetu.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem paulina@karaibyoczamibadacza.pl woj. MAZOWIECKIE, pow. wołomiński, Ząbki, miasto Ząbki, nr 29c, 05-091, poczta Ząbki)
4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

§4 Odstąpienie od umowy

1.Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. W odniesieniu do Materiału cyfrowego: Jeśli w toku zakupu Materiału Cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§5 Reklamacje

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć materiał cyfrowy wolny od wad.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. paulina@kraibyoczamibadacza.pl
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Usługodawcy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.

§6 Dane osobowe i pliki cookies

1.Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://karaibyoczamibadacza.pl/polityka-prywatnosci/

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży i/lub o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu  lub konsultacji indywidualnej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsumentem, ma możliwość:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8 Zmiany Regulaminu

1.W przypadku Klientów, będących jednocześnie Konsumentami, przepisy regulaminu nie uchybiają ich ochronie.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://prwtorebce.pl/regulamin-sklepu
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2022 r.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
    Produkty, które mogą Ci się spodobać
    Scroll to Top
    Scroll to Top